Máte otázku?
Neváhajte nás kontaktovať.
Napíšte vo svojom jazyku. info@carpetdepo.com

Prosím prečítajte ešte pred nakupovaním!

Základné zmluvné podmienky
Podmienky a pravidlá

Všeobecné podmienky

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú majetkom spoločnosti Bakhtar Kereskedelemi KFT. (ďalej: Poskytovateľ služby) a práva a povinnosti Príjemcu služby (ďalej len: Príjemca služby) využívajúce služby elektronického obchodu poskytované Poskytovateľom služby prostredníctvom webovej stránky www.carpetdepo.sk. (Poskytovateľ služby a zákazník sa ďalej spoločne označujú ako Zmluvné strany). VOP sa vzťahujú na všetky právne transakcie a služby, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom webovej stránky www.carpetdepo.sk, bez ohľadu na to, či sú poskytované z Maďarska alebo zo zahraničia, poskytovateľom služieb alebo jeho spolutvorcom.

 

Podrobnosti poskytovateľa služieb:

Názov: Bakhtar KFT.
Spoločnosť bola založená: 1993.
Sídlo a poštová adresa: Węgry-1113 Budapešť, Daróczi Cesta 2/d
Telefónne číslo: +36 1 246 55 24 (v pracovných dňoch od 10.00 do 17.00 hod.)
mobilný telefón: +36 30 9872 979
E-mailová adresa: info@carpetdepo.hu
Registračné číslo spoločnosti: 01-09-262703
Názov registrovaného súdu: Metropolitný súd ako registrový súd
Číslo DPH: HU10825622

 

  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE, UZAVRETÁ DOHODA MEDZI STRANAMI

   

  1.1. Pôsobnosť týchto VOP sa vzťahuje na všetky služby elektronického obchodu poskytované na území EÚ, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom elektronického obchodu umiestneného na internetovej stránke www.carpetdepo.sk (ďalej len: internetová stránka) (ďalej len: Carpetdepo). Okrem toho sa rozsah týchto VOP rozširuje na všetky obchodné transakcie na území Maďarska, ktoré sa uzatvárajú medzi zmluvnými stranami uvedenými v tejto zmluve. Nákupy v obchode Carpetdepo sa riadia zákonom CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti. upravené zákonom.


  1.2. Nákup v obchode Carpetdepo je možný na základe objednávky podanej elektronicky, a to spôsobom uvedeným v týchto VOP.


  1.3. Podstatná časť služieb obchodu Carpetdepo je dostupná všetkým používateľom, a to aj bez registrácie. Niektoré služby však podliehajú registrácii (a následne vstupu), na ktorú je podľa VOP oprávnený každý.


  1.4. Po zadaní objednávky je možné zmluvu ľubovoľne a bez následkov meniť alebo zrušiť až do jej splnenia. Je to možné telefonicky a e-mailom. 1.5. Zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami s kúpou tovaru v anglickom jazyku sa považuje za písomnú zmluvu, poskytovateľ služieb ju zaregistruje a uchováva 5 rokov od jej uzatvorenia, následne je prístupná.


  1.5. Jazyk zmluvy je slovenčina.


  1.6. Poskytovateľ služieb sa nepodriaďuje ustanoveniam žiadneho kódexu správania.

   

  1.7. Služby zákazníkom: Bakhtar KFT.
  Umiestnenie kancelárie služieb zákazníkom: Węgry-1113. Budapešť, Daróczi Cesta 2/d
  Na adrese zákazníckeho servisu nie je možnosť osobného prijatia zákazníka. Zákazníci môžu kontaktovať zákaznícky servis len e-mailom alebo telefonicky.

   

  Zákaznícky servis môžete kontaktovať telefonicky:


  Počas otváracích hodín platných vždy: v pracovných dňoch od 10.00 do 17.00 hod.

  Telefón: 00 36-1-246-5524

  Fax: 00 36-1-248-1974

  Internetová adresa: www.carpetdepo.sk

  E-mail: info@carpetdepo.hu

   

   2. REGISTRÁCIA


   2.1. Na úvodnej stránke v položke menu Registrácia môžete nahrať registráciu vyplnením formulára na ukladanie údajov. 2.2. Registráciou na webovej stránke zákazník vyhlasuje, že sa oboznámil s účelom týchto VOP a s vyhlásením o ochrane osobných údajov zverejneným na webovej stránke a že súhlasí s operáciami spracovania údajov uvedenými vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.


   2.2. Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za oneskorenie doručenia alebo iné problémy, ktoré možno vysledovať z údajov distribuovaných a/alebo nepresne poskytnutých Zákazníkom, alebo za akúkoľvek chybu. Poskytovateľ služieb nezodpovedá, ale za absolútnu škodu, alebo ak Zákazník zabudne heslo alebo ho chce použiť neoprávnená osoba, stane sa dostupným z dôvodu, ktorý si vyžiadal Poskytovateľ služieb. Poskytovateľ služieb spracúva všetky registrácie ako nezávislá osoba. Predtým zaznamenané údaje je možné zmeniť a zadať, a to kliknutím na odkaz Osobné nastavenia. Osobné údaje sa menia v položke ponuky, v ktorej sú ovplyvnené údaje aktívnych objednávok. Poskytovateľa služieb s evidovanými údajmi je možné meniť medzi zákazníkmi a je možné ich zmeniť pre zbytočné poškodenie, bez zodpovednosti za chybu.

    

   2.3 ZRUŠENIE REGISTRÁCIE


   2.3.1. Zákazník je oprávnený zrušiť registráciu na používanie zaslaním e-mailu zákazníckemu servisu. Počas monitorovania správy je poskytovateľ služieb povinný bezodkladne sa postarať a zaregistrovať jej vymazanie. Údaje o používateľovi zákazníka sa po vymazaní jednoducho odstránia zo systému; Nemá to teda vplyv na značku a žiada údaje a uchováva dokumenty. Po odstránení údajov neexistuje možnosť ich obnovenia.


   2.3.2. Zákazník a je výlučne zodpovedný za zachovanie dôvernosti prístupových údajov (napríklad hesla). Ak sa Zákazník dozvie, že robí osobné označenie podpory signálu, ak sa situácia stane dostupnou pre spotrebiteľov, aby zmenili označenie, bude možné jedinečné označenie.


   2.3.3. Zákazník podniká, takže registrovaná osoba zvyšuje svoje nároky, pretože po tomto čase vyžaduje jednoduchú, úplnú a reálnu odpoveď.

    

   3. OBJEDNÁVAŤ


   3.1. Základné vlastnosti a charakteristiky kupovaného tovaru, návod na použitie tovaru nájdete na informačnej stránke konkrétneho tovaru. Poskytovateľ služieb sa považuje za splnenú zmluvu, ak má výrobok výhodnejšie, výhodnejšie vlastnosti, ako sú uvedené na internetovej stránke alebo v návode na použitie. Ak máte pred nákupom akékoľvek otázky týkajúce sa tovaru, je vám k dispozícii náš zákaznícky servis. Návod na použitie nami predávaného výrobku, ak to vyžaduje zákon, je priložený k výrobku. Ak náhodou nedostanete k tovaru povinný návod na použitie, oznámte to bezodkladne pred použitím tovaru nášmu zákazníckemu servisu, tovar vám vymeníme. Ak potrebujete viac informácií o kvalite, základných vlastnostiach, použití a použiteľnosti akéhokoľvek tovaru na webovej stránke, než je uvedené na webovej stránke, obráťte sa na náš zákaznícky servis, ktorého údaje a kontaktné údaje nájdete v časti 1.7.


   3.2. Kúpna cena je vždy suma uvedená pri vybranom produkte, ktorá, ak nie je uvedené inak, už zahŕňa DPH. Kúpna cena výrobkov nezahŕňa náklady na doručenie.


   3.3. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zmeniť ceny produktov, ktoré je možné objednať na webovej stránke, za predpokladu, že zmena nadobudne účinnosť v rovnakom čase, ako sa objaví na webovej stránke. Zmena nemá negatívny vplyv na kúpnu cenu už objednaných produktov. Pri iniciovaní platby prostredníctvom online kreditnej karty vám v prípade poklesu ceny medzi odoslaním elektronického oznámenia o platbe a prijatím výrobku nebudeme môcť vrátiť peniaze. Bezpečnostná kontrola online platobnej transakcie trvá minimálne 24 hodín, po uplynutí tejto lehoty je možné výrobok iba vyzdvihnúť.


   3.4. Ak sa napriek všetkej starostlivosti Poskytovateľa služieb na ploche Webovej stránky zverejní nesprávna cena, najmä o zjavne nesprávnej, napr. o cene "0" € alebo "1" € výrazne odlišnej od všeobecne známej, všeobecne akceptovanej alebo odhadovanej ceny výrobku, prípadne v dôsledku systémovej chyby, Poskytovateľ služieb nie je povinný dodať výrobok za nesprávnu cenu, ale môže ponúknuť dodanie za správnu cenu, s vedomím ktorej môže Zákazník od svojho zámeru nákupu odstúpiť.

    

   3.5. Objednávka je prijatá prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa služieb len od registrovaného zákazníka a len vtedy, ak zákazník vyplní všetky polia požadované pre objednávku. (Ak Zákazník vyplní niektoré pole nesprávne alebo neúplne, dostane od Poskytovateľa služieb chybové hlásenie.) Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za oneskorenie dodávky alebo iné problémy či chyby, ktoré možno vysledovať v súvislosti s nesprávne a/alebo nepresne zadanými údajmi objednávky zo strany Zákazníka.


   V obchode Carpetdepo je možné zadať objednávku prostredníctvom nákupného košíka. Zákazník môže vybrané výrobky pridať do košíka pomocou tlačidla "Pridať do košíka" na stránke s podrobnými informáciami o výrobku, ktoré sa zobrazí po kliknutí na každý výrobok. Obsah Košíka je možné zobraziť a upraviť kliknutím na ikonu košíka na pravej strane webovej stránky, kde je možné zadať požadované množstvo jednotlivých výrobkov alebo obsah Košíka vymazať ("Vymazať"). Ak zákazník dokončil obsah Košíka, môže po výbere adresných údajov, spôsobu platby a doručenia odoslať objednávku. Po prihlásení si registrovaní používatelia môžu vybrať medzi spôsobmi vyzdvihnutia a zadať fakturačné a dodacie údaje ako predtým. Po zadaní všetkých požadovaných údajov môže zákazník dokončiť objednávku pomocou tlačidla "Odoslať objednávku" alebo "Online platby", ak je zvolená možnosť B-Platba.


   Objednávka sa zadá a ponuka sa odošle po kliknutí na tlačidlo "Odoslať objednávku" alebo "Online platby". Objednávka sa teda zadáva kliknutím na jedno z týchto tlačidiel, čím pre zákazníka vzniká platobná povinnosť.


   3.6. Kúpna cena produktov zobrazených na webovej stránke je uvedená spôsobom (vrátane hrubej sumy) vrátane DPH a iných verejných poplatkov. Kúpna cena uvedená pri produktoch nezahŕňa náklady na doručenie. Nevzťahujú sa však na ňu žiadne dodatočné náklady na balenie.


   Cena výrobkov je uvedená v mene EURO (€).


   Pri vytváraní obrázkov výrobkov zobrazených na webovej lokalite sa snažíme o realistické zobrazenie výrobku, avšak vzhľad (najmä z hľadiska farieb) na obrazovke používanej používateľmi sa môže v niektorých prípadoch líšiť.

    

   4. OPRAVA CHÝB PRI ZADÁVANÍ ÚDAJOV


   4.1. V ktorejkoľvek fáze objednávky a až do odoslania objednávky poskytovateľovi služieb má zákazník možnosť kedykoľvek na webovej stránke opraviť chyby pri zadávaní údajov v rozhraní objednávky (napr. vymazanie výrobku z košíka kliknutím na tlačidlo "Vymazať").

    

   5. ZÁVÄZOK K PONUKE, POTVRDENIE


   5.1. Poskytovateľ služieb bezodkladne potvrdí zákazníkovi prijatie ponuky (objednávky) zaslanej zákazníkom, a to automatickým potvrdzujúcim e-mailom najneskôr do 48 hodín, pričom potvrdzujúci e-mail obsahuje údaje, ktoré zákazník uviedol pri nákupe alebo registrácii (napr. fakturačné a dodacie údaje), ID objednávky, dátum objednávky, zoznam položiek patriacich k objednanému produktu, množstvo, cenu produktu, náklady na doručenie a konečnú sumu, ktorú je potrebné zaplatiť. Tento potvrdzujúci e-mail slúži len na informovanie zákazníka o tom, že poskytovateľ služieb prijal vašu objednávku.


   5.2. Zákazník je zbavený povinnosti predložiť ponuku, ak od poskytovateľa služieb nedostane potvrdzujúci e-mail týkajúci sa jeho objednávky bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín.


   5.3. Ak Zákazník už odoslal objednávku Poskytovateľovi služieb a zistí chybu týkajúcu sa údajov v potvrdzujúcom e-maile, musí to oznámiť Poskytovateľovi služieb do 1 dňa, alebo tak môže urobiť, keď ho Poskytovateľ služieb kontaktuje telefonicky, aby sa vyhol realizácii požadovaných objednávok.


   5.4. Objednávka sa kvalifikuje ako zmluva uzatvorená elektronicky, na ktorú sa vzťahuje zákon V z roku 2013 o občianskom zákonníku, zákon CVIII z roku 2001 o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou. zákon. Zmluva spadá do pôsobnosti nariadenia vlády 45/2014 (II. 26.) o podrobnostiach o zmluvách medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi a zohľadňuje ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov.

    

   6. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY


   6.1. Poskytovateľ služieb dodá objednaný a požadovaný tovar do domu bezplatne vlastnými dopravnými prostriedkami alebo prostredníctvom špedičnej spoločnosti, ak hrubá hodnota danej objednávky presahuje 70 €. Ak je v ten istý deň od zákazníka prijatých viacero objednávok, budú zohľadnené samostatne z hľadiska hodnoty košíka a bezplatne budú do domu doručené len objednávky presahujúce hodnotu zabezpečujúcu bezplatné doručenie. Ak to Zákazník uvedie pri zadávaní druhej objednávky a na základe spätnej väzby Poskytovateľa služieb je to ešte možné, Poskytovateľ služieb môže objednávky zlúčiť, ale už nie je možné zlúčiť už spustené balíky. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zmeniť poplatok za doručenie, ak táto zmena nadobudne účinnosť v rovnakom čase, ako sa objaví na webovej lokalite. Zmena nemá vplyv na kúpnu cenu už objednaných produktov.


   6.2. Po tom, ako je možné objednávku vybaviť, Poskytovateľ služieb poskytuje Zákazníkovi možnosť zvoliť si dátum doručenia, ktorý neznamená konkrétny dátum, slúži len na výber približného intervalu doručenia. Poskytovateľ služieb nie je schopný uskutočniť doručenie na konkrétnu hodinu.


   6.3. Zákazník si môže objednaný produkt vyzdvihnúť osobne v priestoroch Poskytovateľa služieb na základe predchádzajúceho oznámenia:


   Węgry-1113. Budapešť, Daróczi Cesta 2/d

    

   6.4. Poskytovateľ služieb vykoná služby objednané na webovej stránke na mieste uvedenom v potvrdení objednávky zaslanom Zákazníkovi e-mailom.


   6.5. O spôsoboch platby a možnostiach vyzdvihnutia poskytovaných Poskytovateľom služieb sa Zákazník môže dozvedieť v ponuke Informácie o doručení.


   6.6. Fakturácia: Poskytovateľ služieb môže po odoslaní objednávky vystaviť Zákazníkovi elektronickú faktúru na e-mailovú adresu, ktorú Zákazník uviedol na potvrdenie platby. Prijatie týchto VOP predstavuje súhlas príjemcu elektronickej faktúry. Po akceptácii VOP Zákazník súhlasí s vystavením elektronickej faktúry Poskytovateľom služieb. Tento súhlas je možné odvolať vyhlásením o odvolaní výslovného súhlasu na Zákazníckom servise. Poskytovateľ služieb môže zaslať elektronickú faktúru so žiadosťou o úhradu poplatku len tým Zákazníkom, ktorí si nezvolili spôsob platby v hotovosti. Elektronická faktúra so žiadosťou o úhradu poplatku obsahuje sumu, ktorú je Zákazník povinný uhradiť bankovým prevodom alebo iným spôsobom online platby poskytovaným Poskytovateľom služieb (použitie B-platby, platba kreditnou kartou a pod.).


   Po prevzatí výrobku (prevzatie v ktorejkoľvek predajni, na odbernom mieste, prevzatie od kuriéra pri doručovaní atď.) Poskytovateľ služieb poskytne Zákazníkovi papierovú faktúru, ktorou preukáže nákup.


   Ak je elektronická faktúra Zákazníka vyplnená, Poskytovateľ služieb vás o tom informuje e-mailom. E-mail obsahuje odkaz, ktorý Zákazník použije na stránku obsahujúcu faktúry, kde si môže elektronickú faktúru prezrieť a vytlačiť.


   Zákazníci, ktorí si pri online objednávke zvolili možnosť osobného potvrdenia, dostanú od predajcu vo vybranej predajni vytlačenú faktúru. Tradičné faktúry sa zasielajú v jednom balíku súčasne s dodaním výrobku.

    

   7. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


   Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú len na fyzickú osobu, ktorá nekoná v rámci svojho povolania, zamestnania alebo podnikania, ktorá kupuje, objednáva, prijíma, používa, používa tovar a je adresátom obchodných oznámení a ponúk týkajúcich sa tovaru (ďalej len "spotrebiteľ").

    

   V prípade zmluvy o predaji výrobku má spotrebiteľ právo na:

   výrobok, pri dodaní viacerých výrobkov posledný dodaný výrobok, v prípade výrobku pozostávajúceho z viacerých dávok alebo kusov poslednú dodanú dávku alebo kus, ak sa má výrobok dodávať pravidelne v určenej lehote, odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia prvého plnenia spotrebiteľom alebo treťou osobou, ktorá nie je ním určeným dopravcom.

   Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy aj v období odo dňa uzavretia zmluvy do dňa prevzatia výrobku.


   Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy:

   v prípade nefabrikovaného výrobku, ktorý bol vyrobený na základe pokynov spotrebiteľa alebo na jeho výslovnú žiadosť, alebo v prípade výrobku, ktorý je zreteľne personalizovaný pre spotrebiteľa (vrátane klincov), v prípade zapečateného výrobku, ktorý z hygienických alebo zdravotných dôvodov nemožno po otvorení po dodaní vrátiť.

    

   7.1. Postup pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy


   7.1.1. Ak si spotrebiteľ želá uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí zaslať Poskytovateľovi služieb jasné vyhlásenie o svojom úmysle odstúpiť od zmluvy (napríklad poštou, faxom alebo elektronickou poštou), pričom použije kontaktné údaje uvedené na začiatku týchto VOP. Spotrebiteľ uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy v lehote, ak zašle svoje vyhlásenie o odstúpení od zmluvy poskytovateľovi služieb pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty.


   7.1.2. Spotrebiteľ je povinný preukázať, že uplatnil svoje právo na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení uvedených v bode 7.


   V oboch prípadoch Poskytovateľ služieb bezodkladne potvrdí prijatie vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy e-mailom.


   7.1.4. V prípade písomného odstúpenia od zmluvy sa toto považuje za včas potvrdené, ak Spotrebiteľ zašle vyhlásenie Poskytovateľovi služieb do 14 kalendárnych dní (aj v 14. kalendárny deň).


   7.1.5. V prípade oznámenia poštou berie poskytovateľ služieb pri výpočte lehoty do úvahy dátum odoslania poštou alebo v prípade oznámenia e-mailom alebo faxom čas odoslania e-mailu alebo faxu. Spotrebiteľ zašle list doporučenou poštou tak, aby bolo možné hodnoverne preukázať dátum odoslania!


   7.1.6. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa je spotrebiteľ povinný vrátiť objednaný výrobok na nižšie uvedenú adresu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od oznámenia jeho vyhlásenia o odstúpení od zmluvy: Węgry-1113. Budapešť, Daróczi Cesta 2/d.


   7.1.7. Lehota sa považuje za dodržanú, ak spotrebiteľ odošle výrobok (poštou alebo ho doručí ním objednanému kuriérovi) pred uplynutím 14-dňovej lehoty.


   7.1.8. Náklady na vrátenie výrobku na adresu poskytovateľa služieb znáša spotrebiteľ, pokiaľ sa poskytovateľ služieb nezaviazal tieto náklady znášať. Na žiadosť Spotrebiteľa zorganizuje vrátenie Poskytovateľ služieb, avšak náklady na vrátenie organizované Poskytovateľom služieb znáša Spotrebiteľ, v tomto prípade Poskytovateľ služieb nepreberá náklady na vrátenie od Spotrebiteľa, iba Požiadavku spotrebiteľa v tomto prípade akceptuje zákaznícky servis Poskytovateľa služieb.


   7.1.9. Poskytovateľ služieb nemôže prijať balík vrátený na dobierku. Okrem nákladov na vrátenie výrobku nenesie Spotrebiteľ v súvislosti s odstúpením od zmluvy žiadne iné náklady.


   7.1.10. Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, Poskytovateľ služieb mu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vráti všetky peňažné plnenia zaplatené Spotrebiteľom vrátane nákladov na dopravu (zaplatené za doručenie), s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli z dôvodu Spotrebiteľ si zvolil iný druh dopravy ako najlacnejší štandardný druh dopravy ponúkaný Poskytovateľom služieb. Poskytovateľ služieb je oprávnený zadržať vrátenie peňazí, kým výrobok nebude vrátený alebo kým spotrebiteľ hodnoverne nepreukáže, že výrobok bol vrátený: z týchto dvoch prípadov bude Poskytovateľ služieb brať do úvahy skorší dátum.

    

   7.1.11. Počas vrátenia peňazí použije poskytovateľ služieb rovnaký spôsob platby ako pôvodný spôsob platby, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s použitím iného spôsobu platby; v dôsledku uplatnenia tohto spôsobu vrátenia peňazí nevzniknú spotrebiteľovi žiadne dodatočné náklady.

    

   7.1.12. Spotrebiteľ môže niesť zodpovednosť za znehodnotenie výrobku len vtedy, ak k nemu došlo v dôsledku používania vo väčšom rozsahu, ako je nevyhnutné na určenie povahy a vlastností výrobku.


   7.1.13. Ak v prípade zmluvy o poskytovaní služieb Spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy po začatí plnenia, je povinný uhradiť primerané náklady Poskytovateľa služieb počas vysporiadania.


   7.1.14. Poskytovateľ služieb môže požadovať úhradu odpisov alebo primeraných nákladov vzniknutých používaním nad rámec používania potrebného na zistenie povahy, vlastností a prevádzky výrobku, ak sa začalo plnenie zmluvy o poskytovaní služieb a právo na výpoveď zaniklo pred uplynutím výslovnej žiadosti spotrebiteľa.

    

   8. ZÁRUKA


   8.1. Povinná záruka


   8.1.1. Poskytovateľ služieb je povinný dodržiavať ustanovenia Občianskeho zákonníka a 151/2003. (IX. 22.) vlády, čo znamená, že počas záručnej doby sa zbaví zodpovednosti len vtedy, ak preukáže, že závadu možno vysledovať v dôsledku nesprávneho používania výrobku.


   8.1.2. Doba trvania záruky (záručná doba) zodpovedá skutočnému plneniu, t. j. dodaniu výrobku zákazníkovi. Vyhláška 151/2003 o povinnej záruke na určitý dlhodobý spotrebný tovar sa považuje za dlhodobý spotrebný tovar. (IX.22.), pre ktorý zákon stanovuje jednoročnú povinnú záručnú lehotu. (Vecná) pôsobnosť vyhlášky sa vzťahuje len na výrobky predávané na základe novej spotrebiteľskej zmluvy uzavretej na území Maďarska a uvedené v prílohe k vyhláške.


   Záruka sa nevzťahuje na vadu, ak príčina vady vznikla po dodaní výrobku zákazníkovi, napríklad ak sa vada

   nesprávne uvedenie do prevádzky (pokiaľ uvedenie do prevádzky nevykonal Poskytovateľ služieb alebo jeho zástupca, alebo ak nesprávne uvedenie do prevádzky možno vysledovať ako chybu v návode na použitie a manipuláciu) nesprávne používanie, nedodržanie návodu na použitie a manipuláciu, nesprávne skladovanie, nesprávna manipulácia, poškodenie, živelné poškodenie spôsobené živelnou pohromou.

    

   V prípade chyby, na ktorú sa vzťahuje záruka, zákazník:

    

   primárne, podľa vlastného výberu, požadovať opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je možné splniť zvolený záručný nárok alebo by to viedlo k neprimeraným dodatočným nákladom poskytovateľa služieb v porovnaní s iným záručným nárokom, s prihliadnutím na hodnotu výrobku v dobrom stave, závažnosť a záruku. škody spôsobenej Objednávateľovi splnením požiadavky, ak Poskytovateľ servisu opravu alebo výmenu nevykonal, nie je schopný ju vykonať v lehote zodpovedajúcej tejto povinnosti, v záujme spotrebiteľa alebo ak záujem Objednávateľa o opravu alebo výmenu zanikol, môže Objednávateľ podľa vlastného uváženia požadovať primerané zníženie kúpnej ceny. , môže chybu odstrániť sám alebo prostredníctvom inej osoby, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Na odstúpenie od zmluvy z dôvodu drobnej chyby nie je priestor.

   Ak zákazník do troch pracovných dní od kúpy (uvedenia do prevádzky) uplatní nárok na výmenu výrobku z dôvodu chyby výrobku, poskytovateľ služieb je povinný výrobok vymeniť, ak chyba bráni zamýšľanému použitiu.


   Oprava alebo výmena musí byť vykonaná v primeranej lehote, v záujme zákazníka, s prihliadnutím na vlastnosti výrobku a zamýšľané použitie zákazníka. Poskytovateľ služieb sa bude snažiť vykonať opravu alebo výmenu najneskôr do pätnástich dní.


   Do záručnej doby sa nezapočítava časť doby opravy, počas ktorej Zákazník nemôže výrobok používať podľa určenia. V prípade výmeny (opravy) výrobku alebo jeho časti začína plynúť záručná doba znova na vymenený (opravený) výrobok (časť výrobku) a na závadu, ktorá vznikla v dôsledku opravy.


   8.1.3. Náklady spojené s plnením záručnej povinnosti znáša poskytovateľ služby.


   8.1.4. Poskytovateľ servisu sa zbaví svojej záručnej povinnosti len vtedy, ak preukáže, že príčina vady vznikla po vykonaní plnenia.


   8.1.5. Objednávateľ však nemá právo súčasne, paralelne, uplatniť nárok na záruku a záručný nárok a nárok na záruku a záručný nárok na výrobok z dôvodu tej istej vady. Bez ohľadu na tieto obmedzenia má Zákazník práva vyplývajúce zo záruky bez ohľadu na práva uvedené v bodoch 9.1 a 9.2.


   8.1.6. Záruka nemá vplyv na uplatnenie zákonných práv Zákazníka, najmä záruky na dodávky a výrobky, ani na náhradu škody.


   8.1.7. Ak medzi zmluvnými stranami vznikne spor, ktorý sa nepodarí vyriešiť zmierom, môže Objednávateľ iniciovať konanie zmierovacieho výboru podľa článku 12.2., ako je uvedené v bode.

    

   8.2. Dobrovoľná záruka

   8.2.1. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje poskytnúť záruku (garanciu) na ním predávané výrobky na dobu uvedenú na webovej stránke v popise výrobku, ktorá môže byť dlhšia ako doba stanovená v nariadení vlády. Poskytovateľ služieb oznamuje dĺžku záruky na každý výrobok najneskôr s použitím údajov na danom záručnom liste (záručnom liste) pri prevzatí výrobku Zákazníkom. Dobrovoľná záruka uvedená v tejto časti sa vzťahuje len na zmluvy uzatvorené medzi poskytovateľom služieb a spotrebiteľmi v zmysle Občianskeho zákonníka.

    

   9. ZÁRUKA

    

   9.1. záruka

    

   9.1.1. V prípade chybného plnenia zo strany poskytovateľa služieb môže zákazník uplatniť voči poskytovateľovi služieb záručný nárok. V prípade spotrebiteľskej zmluvy môže Zákazník uplatniť svoje nároky zo záruky za vady výrobku, ktoré existovali už v čase dodania výrobku, v premlčacej lehote 2 rokov odo dňa prevzatia výrobku. Po uplynutí dvojročnej premlčacej lehoty už Zákazník nemôže uplatniť svoje nároky zo záruky za dodávku.

    

   9.1.2. V prípade zmluvy, ktorá nie je spotrebiteľskou zmluvou, môže držiteľ práva uplatniť svoje nároky zo záruky v premlčacej lehote jedného roka od dátumu prevzatia.

    

   9.1.3. 9.1.3. Zákazník môže podľa vlastného uváženia požadovať opravu alebo výmenu, pokiaľ nie je možné splniť požiadavku zvolenú zákazníkom alebo by to pre poskytovateľa služieb znamenalo neprimerané dodatočné náklady v porovnaní s plnením jeho inej požiadavky. Ak Zákazník nepožiadal alebo nemohol požiadať o opravu alebo výmenu, môže požiadať o primerané dodanie protiplnenia alebo môže opraviť alebo odstrániť vadu na náklady Poskytovateľa služieb, alebo - v konečnom prípade - odstúpiť od zmluvy. Na odstúpenie od zmluvy z dôvodu drobnej chyby nie je priestor.

    

   9.1.4. Zákazník môže prejsť zo zvoleného práva na záruku na iné právo, je však povinný znášať náklady spojené s prechodom, pokiaľ to nebolo opodstatnené alebo Poskytovateľ služieb neuviedol dôvod.

    

   9.1.5. Zákazník je povinný oznámiť Poskytovateľovi servisu vadu bezodkladne po jej zistení, najneskôr však do dvoch mesiacov od zistenia vady.

    

   9.1.6. Zákazník môže uplatniť svoj nárok zo záruky za dodávku priamo u Poskytovateľa služieb.

    

   9.1.7. Do šiestich mesiacov od plnenia zmluvy nie sú okrem oznámenia chyby žiadne iné podmienky na uplatnenie svojho nároku zo záruky, ak Zákazník preukáže, že výrobok zakúpil od Poskytovateľa služieb (predložením faktúry alebo kópie faktúry). V takomto prípade sa Poskytovateľ služieb zbaví záruky len vtedy, ak túto domnienku vyvráti, t. j. preukáže, že chyba výrobku sa vyskytla po jeho dodaní Zákazníkovi. Ak Poskytovateľ služieb preukáže, že príčinou chyby bola príčina, ktorú možno pripísať Zákazníkovi, nie je povinný uznať záručnú reklamáciu uplatnenú Zákazníkom. Po uplynutí šiestich mesiacov od plnenia je však Zákazník povinný preukázať, že ním uznaná chyba existovala už v čase plnenia.

    

   9.1.8. Ak Zákazník uplatní svoj záručný nárok na časť, ktorú možno z hľadiska uvedenej vady oddeliť od výrobku, záručný nárok sa nepovažuje za platný na ostatné časti výrobku.

    

   9.2. Záruky na výrobky

    

   9.2.1. V prípade vady výrobku (hnuteľnej veci) môže zákazník, ktorý spĺňa podmienky spotrebiteľa, podľa svojej voľby uplatniť záruku alebo reklamáciu výrobku podľa bodu.


   9.2.2. Zákazník však nemá právo uplatniť nárok na záruku na výrobok a záruku na výrobok súčasne, paralelne, z dôvodu tej istej vady. V prípade úspešnej reklamácie záruky na výrobok si však Zákazník môže uplatniť svoj nárok na záruku na vymenený výrobok alebo opravený diel u výrobcu.


   9.2.3. Ako záručnú reklamáciu výrobku môže zákazník požadovať len opravu alebo výmenu chybného výrobku. V prípade reklamácie záruky výrobku musí Zákazník preukázať vadu výrobku.


   9.2.4. Výrobok sa považuje za chybný, ak nespĺňa požiadavky na kvalitu platné v čase uvedenia na trh alebo ak nemá vlastnosti určené výrobcom.


   9.2.5. Zákazník môže uplatniť reklamáciu výrobku do dvoch rokov od uvedenia výrobku na trh výrobcom. Po uplynutí tejto lehoty tento nárok stráca. 9.2.6. Zákazník je povinný oznámiť výrobcovi vadu bezodkladne po jej zistení. Chyba oznámená do dvoch mesiacov od zistenia chyby sa považuje za oznámenú bezodkladne. Spotrebiteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku oneskoreného oznámenia.


   9.2.6. Zákazník môže uplatniť svoj nárok na záruku na výrobok u výrobcu alebo distribútora hnuteľnej veci.


   9.2.7. Ptk. výrobca a distribútor výrobku.


   9.2.8. Výrobca alebo distribútor je zbavený povinnosti poskytnúť záruku na výrobok len vtedy, ak preukáže, že:

    

   výrobok nebol vyrobený alebo uvedený na trh v rámci jeho nepodnikateľskej činnosti, alebo vada nebola v čase uvedenia na trh rozpoznateľná z hľadiska súčasných vedeckých a technických poznatkov, alebo vada výrobku vyplýva z uplatňovania právnych predpisov alebo všeobecne záväzného právneho predpisu.

    

   9.2.9. Postačuje, ak výrobca alebo distribútor preukáže dôvod na udelenie výnimky.

    

   10. ZODPOVEDNOSŤ


   10.1. Informácie na webovom sídle boli zverejnené v dobrej viere, majú však len informatívny charakter, poskytovateľ služieb nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií.


   10.2. Zákazník môže používať Webovú stránku len na vlastné riziko a berie na vedomie, že Poskytovateľ služieb nezodpovedá za majetkovú a nemajetkovú ujmu, ktorá vznikne v dôsledku používania, okrem zodpovednosti za porušenie zmluvy spôsobené úmyselným konaním alebo trestným činom.


   10.3. Poskytovateľ služieb vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za správanie používateľov webovej stránky. Zákazník je plne a výlučne zodpovedný za svoje vlastné správanie, pričom Poskytovateľ služieb v tomto prípade plne spolupracuje s konajúcimi orgánmi pri odhaľovaní porušení.


   10.4. Stránky služby môžu obsahovať spojovacie body (odkazy), ktoré vedú na stránky iných poskytovateľov služieb. Poskytovateľ služby nezodpovedá za postupy ochrany údajov a iné činnosti týchto poskytovateľov služieb.


   10.5. Poskytovateľ služby je oprávnený, nie však povinný, kontrolovať obsah, ktorý môžu klienti sprístupniť počas používania webovej stránky, a poskytovateľ služby je oprávnený, nie však povinný, hľadať znaky nezákonnej činnosti o zverejnenom obsahu.


   10.6. Vzhľadom na globálny charakter internetu sa Zákazník zaväzuje pri používaní Webovej stránky postupovať podľa ustanovení platných vnútroštátnych právnych predpisov. Ak akákoľvek činnosť súvisiaca s používaním Webovej stránky nie je podľa právnych predpisov štátu Klienta povolená, nesie za ňu zodpovednosť výlučne Klient.


   10.7. Ak si Zákazník všimne na Webovej stránke nevhodný obsah, je povinný o tom bezodkladne informovať Poskytovateľa služieb. Ak Poskytovateľ služieb v rámci konania v dobrej viere zistí, že signál je opodstatnený, je oprávnený informácie bezodkladne vymazať alebo zmeniť.

    

   11. AUTORSKÉ PRÁVA


   11.1. Webová stránka je chránená autorským právom. Poskytovateľ služieb je držiteľom autorských práv alebo oprávneným používateľom všetkého obsahu zobrazeného na Webovej lokalite a pri poskytovaní služieb dostupných prostredníctvom Webovej lokality: akéhokoľvek diela chráneného autorským právom alebo iným duševným vlastníctvom (okrem iného vrátane všetkých grafických a iných materiálov, usporiadania, úpravy, softvéru a iných použitých riešení, nápadov, implementácií).


   11.2. Obsah alebo časti webovej lokality je možné uložiť alebo vytlačiť na fyzických alebo iných nosičoch dát pre súkromné použitie alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa služieb. Použitie nad rámec súkromného použitia - napríklad uloženie do databázy, prenos, zverejnenie alebo stiahnutie, uvedenie na trh - je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa služieb.


   11.3. Okrem práv výslovne uvedených v týchto VOP, registrácia, používanie webovej stránky alebo akékoľvek ustanovenie VOP neudeľuje zákazníkovi právo používať alebo využívať akékoľvek obchodné meno alebo ochrannú známku na webovej stránke. Okrem zobrazenia spojeného s plánovaným používaním webovej stránky, nevyhnutného dočasného rozmnožovania a súkromného kopírovania sa tieto duševné diela nesmú používať ani využívať v žiadnej inej forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa služieb.


   12. MOŽNOSTI VYMÁHANIA


   12.1. Riadenie sťažností


   Zákazník môže podávať spotrebiteľské sťažnosti týkajúce sa produktu alebo činnosti Poskytovateľa služieb na nasledujúcich kontaktných údajoch:


   Zákaznícky servis (Zákaznícky servis):

   Centrálna adresa: Węgry-1113 Budapešť, Daróczi Cesta 2/d
   Otváracie hodiny telefonického zákazníckeho servisu: pracovné dni od 10.00 do 17.00 hod.
   Telefón: + 36-1-246-5524
   E-mail: info@carpetdepo.hu

   12. Spotrebiteľskú sťažnosť zákazníka týkajúcu sa výrobku alebo jeho činnosti 12.1. možno podať na kontaktných údajoch uvedených v


   V zmysle platných právnych predpisov Poskytovateľ služieb ústnu reklamáciu bezodkladne prešetrí (v predajni) a v prípade potreby vykoná nápravu, ak to povaha reklamácie umožňuje. Ak zákazník s vybavením reklamácie nesúhlasí alebo ak nie je možné reklamáciu prešetriť ihneď, poskytovateľ služieb bezodkladne vyhotoví zápisnicu o reklamácii a jej stanovisku a jej kópiu.

    

   v prípade ústnej reklamácie oznámenej osobne ju odovzdá Zákazníkovi na mieste, v prípade ústnej reklamácie oznámenej telefonicky ju zašle Zákazníkovi najneskôr v rovnakom čase ako vecnú odpoveď uvedenú v časti o písomnej reklamácii a od tohto momentu postupuje podľa ustanovení o písomnej reklamácii.

   Ústnu sťažnosť oznámenú telefonicky musí poskytovateľ služieb označiť jedinečným identifikačným číslom, ktoré pomáha pri jej sledovaní. Poskytovateľ služieb je povinný toto číslo oznámiť zákazníkovi.


   Poskytovateľ služieb je povinný preskúmať opodstatnenosť písomnej sťažnosti a odpovedať na ňu do tridsiatich dní od jej prijatia, ako aj zabezpečiť, aby sa odpoveď dostala k Zákazníkovi. Ak Poskytovateľ služieb reklamáciu zamietne, je povinný svoje stanovisko odôvodniť vo vecnej odpovedi na zamietnutie.


   Poskytovateľ služieb je povinný uchovávať záznam o reklamácii a kópiu odpovede päť rokov.


   Poskytovateľ služieb vznáša námietky podané Zákazníkom v bode 12.1. na priamych kontaktoch uvedených v bode.

    

   12.2. Ďalšie možnosti presadzovania


   Ak sa spotrebiteľský spor medzi poskytovateľom služieb a zákazníkom nevyrieši počas rokovaní s poskytovateľom služieb, zákazník má k dispozícii nasledujúce možnosti právneho vymáhania:

    

   -Zápis do knihy zákazníka: Kniha zákazníka je k dispozícii vo všetkých predajniach Poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb na zápisy tu zapísané odpovie písomne do 30 dní.
   -Sťažnosť na orgány na ochranu spotrebiteľa: Ak zákazník zistí porušenie práv spotrebiteľa, má právo podať sťažnosť orgánu na ochranu spotrebiteľa v mieste svojho bydliska. Po posúdení sťažnosti orgán rozhodne o vedení konania vo veci ochrany spotrebiteľa.
   -Zmierovacia komisia. Na účely mimosúdneho zmierneho riešenia spotrebiteľských sporov týkajúcich sa kvality, bezpečnosti a uplatňovania pravidiel zodpovednosti za vady výrobkov a uzavretia a plnenia zmluvy môže zákazník podať podnet na začatie konania zmierovaciemu orgánu v mieste svojho bydliska alebo sídla. zmierovaciemu orgánu. Na účely pravidiel platných pre zmierovací orgán sa za spotrebiteľa považuje aj mimovládna organizácia, cirkev, spoločenstvo vlastníkov bytov, bytové družstvo, mikropodnik, malý a stredný podnik, ktorý nakupuje, objednáva, prijíma, používa, používa alebo komunikuje obchodný tovar.

    

   Kontaktné údaje zmierovacieho výboru v Budapešti:Adresa: Budapešťský zmierovací úrad:

   Adresa: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
   Poštová adresa: 1253 Budapešť, Pf.: 10.
   E-mailová adresa: bekelteto.testulet@bkik.hu
   Centrálne telefónne číslo: + 36-1-488-2131
   Fax: + 36-1-488-2186


   V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu súvisiaceho s kúpnou zmluvou uzatvorenou online môžu spotrebitelia riešiť svoje cezhraničné spory súvisiace s nakupovaním online elektronicky podaním elektronickej sťažnosti prostredníctvom online platformy dostupnej na tomto odkaze.


   Všetko, čo musíte urobiť, je nasledovať odkaz: https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false


   na dostupnej online platforme sa spotrebiteľ zaregistruje, vyplní celý návrh a potom ho elektronicky predloží zmierovaciemu výboru prostredníctvom platformy. Týmto spôsobom môžu spotrebitelia napriek vzdialenostiam ľahko uplatniť svoje práva.


   V Maďarsku je Budapeštianska zmierovacia rada (BBT) oprávnená konať v cezhraničných sporoch medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi týkajúcich sa zmlúv o predaji alebo poskytovaní služieb online.

    

   Súdne konanie. Zákazník je oprávnený uplatniť svoj nárok vyplývajúci zo spotrebiteľského sporu na súde v rámci občianskoprávneho konania podľa zákona V z roku 2013 o občianskom zákonníku a zákona III z roku 1952 o občianskom súdnom poriadku. podľa ustanovení

    

   OSTATNÉ USTANOVENIA


   13.1. Úroveň zabezpečenia obchodu Carpetdepo je primeraná, jeho používanie nepredstavuje riziko, odporúčame však prijať nasledujúce opatrenia: používať softvér na ochranu pred vírusmi a spywarom s aktuálnou databázou, inštalovať bezpečnostné aktualizácie operačného systému. Nákup na webovej stránke predpokladá, že zákazník si je vedomý technických a technologických obmedzení internetu a akceptuje možnosť chýb spojených s touto technológiou.


   13.2. Poskytovateľ služieb vybavuje objednávky na množstvá používané v domácnostiach len vo svojom obchode a internetovom obchode.


   13.3. Poskytovateľ služieb je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť podmienky týchto VOP. O zmenách Poskytovateľ služieb informuje Klientov prostredníctvom rozhrania Webovej stránky. Po vykonaní zmeny je podmienkou používania Webovej stránky ich výslovný súhlas Zákazníka prostredníctvom Webovej stránky a spôsobom v nej stanoveným.


   Budapešť, 31. januára 2019.